PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 88 6,497 6 0 6 8 50 2 7 1,042,150
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 57 6,348 4 1 2 4 46 5 1 6,606,359
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 27 2,481 11 7 10 14 4 6 4 1,437,223
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 40 5,404 6 4 4 4 4 2 1 1,140,484
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 139 4,658 4 6 9 6 5 3 12 964,689
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 63 3,790 14 4 4 4 4 5 23 762,003
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 27 6 10 8 4 4 2 534,875
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 205 8,628 33 77 312 4 4 5 8 1,864,873
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 169 7,035 6 4 4 4 4 5 4 750,031
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 98 4,149 5 4 5 4 4 4 6 1,015,050
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 46 5,377 32 4 4 4 4 9 39 1,070,440
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0 0 4 1 1 3 766,813
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 55 8,131 82 38 119 6 7 3 19 1,341,401
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 50 5,245 10 5 8 4 4 1 1 977,348
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 146 5,792 8 4 6 4 4 11 2 893,255
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 42 5,650 83 31 96 16 6 1 1 4,249,323
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 416 7,036 67 8 61 86 17 7 2 4,719,192
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 103 7,584 13 31 16 4 5 1 1 1,421,927
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 110 6,543 16 4 5 4 4 2 1 746,553
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 354 5,338 198 2 35 23 7 5 94 5,537,638
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 41 4,433 0 0 17 0 3 4 3 3,662,193
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 96 5,384 33 3 10 71 4 2 1 3,793,611
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 65 9,009 34 10 50 15 8 5 6 3,753,807
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 50 2,591 33 3 20 70 3 4 8 3,638,590
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 102 6,415 35 4 2 95 3 5 4 3,645,344
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 87 4,186 40 5 71 74 14 4 4 3,568,400
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 45 5,216 33 0 19 70 4 2 1 3,554,135
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 153 9,295 18 0 4 6 3 4 1 3,618,217
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 83 5,686 17 3 36 21 44 3 4 3,717,377
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 79 7,350 33 0 19 70 3 11 2 3,794,445
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 46 6,909 0 9 25 72 36 1 1 3,671,086
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 122 5,329 36 0 0 70 3 3 3 3,805,691
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 83 8,609 34 14 40 70 4 1 1 3,827,024
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 3 1 3,904,014
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 90 2,556 33 1 20 70 3 3 2 3,631,033
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 95 6,027 33 4 0 12 19 2 4 3,651,476
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 85 4,460 103 5 75 2 3 4 9 3,804,314
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 251 5,014 33 4 33 1 3 1 7 3,867,145
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 69 6,345 33 4 20 70 3 8 1 3,807,751
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 93 6,185 4 1 1 0 10 7 6 3,697,743
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 215 5,363 34 5 67 88 8 1 3 3,667,633
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 3 130,780
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 11 0 11 1 1 0 6 1 2 130,823
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 2 1 130,064
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 15 0 12 0 233 0 6 1 1 118,961
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 7 0 12 1 1 0 6 4 1 124,334
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 28 0 12 1 1 0 6 6 3 135,918
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 19 0 11 1 1 0 6 1 1 132,046
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 3 117,841
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 31 0 12 1 1 0 6 2 2 190,593
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 14 0 11 1 1 0 6 1 3 195,077
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 2 1 112,469
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 21 0 12 1 1 0 6 1 1 186,014
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 55 0 11 1 1 0 6 3 1 183,079
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 27 0 11 2 10 0 6 1 3 207,682
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 21 0 11 1 1 0 6 2 3 116,621
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 27 0 12 1 1 0 6 3 1 134,600
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 24 0 25 1 1 0 6 1 1 135,980
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 1 125,711
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 2 116,582
   Tổng số4,624233,1191,5123341,5251,232486195337118,647,831